Adwokat Piotr Jakubicz – Prawo karne, cywilne, rodzinne, gospodarcze, administracyjne, prawo pracy, sprawy frankowe

Jako adwokat, specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, administracyjnego oraz prawa pracy. Obsługuję klientów indywidualnych oraz osoby prawne na terenie Warszawy, województwa mazowieckiego oraz całej Polski. Zajmuję się sprawami frankowymi. Zapraszam do kontaktu.

MOJE SPECJALIZACJE

Oferuję profesjonalne wsparcie w wielu dziedzinach prawa

Moja kancelaria oferuje szeroki zakres usług w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, karnego, pracy oraz administracyjnego. Udzielam porad prawnych, bronię moich Klientów w postępowaniach karnych, uczestniczę w negocjacjach, sporządzam projekty umów i opinie, rejestruję spółki i prowadzę jej sprawy, sporządzam pozwy, wnioski, środki odwoławcze oraz podejmuję się reprezentacji moich Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych. Usługi świadczę zarówno klientom indywidualnym, jak i osobom prawnym oraz innym, grupowym podmiotom na terenie Warszawy oraz województwa mazowieckiego, a także na terenie całej Polski.

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółowym zakresem usług oferowanych przez moją kancelarię:

Prawo karne

 • pomoc obrończa dla osób zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych,
 • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym w sprawach karnych i karnoskarbowych oraz wykroczeniowych,
 • obrona oskarżonego na etapie postępowania sądowego w sprawach karnych, karnoskarbowych oraz wykroczeniowych,
 • obrona skazanego na etapie postępowania wykonawczego (warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa oraz odroczenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, wstrzymanie wykonania kary zastępczej),
 • reprezentowanie pokrzywdzonych na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego,
 • sporządzenie apelacji oraz kasacji od wyroków w postępowaniach karnych, a także wniosków o wznowienie postępowania karnego,
 • sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia;

Prawo cywilne

 • sporządzanie nakazów zapłaty oraz pozwów o zapłatę,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie spraw „frankowych”,
 • wywodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów,
 • prowadzenie spraw z zakresu naruszenia dóbr osobistych, (zadośćuczynienie),
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa rzeczowego (m. in. naruszenie prawa własności lub posiadania, zasiedzenie, służebności, zniesienie współwłasności),
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawcze i ubezpieczeniowych od ubezpieczycieli,
 • prowadzenie spraw na etapie postępowania egzekucyjnego, powództwa przeciwegzekucyjne;

Prawo rodzinne, opiekuńcze i spadkowe

 • rozwody i separacje, podział majątku wspólnego,
 • alimenty,
 • ustalenie ojcostwa i macierzyństwa, kontaktów z dzieckiem, miejsca pobytu dziecka,
 • powierzenie, przywrócenie, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • zachowek;

Prawo gospodarcze, podatkowe i upadłościowe

 • rejestracja spółek i przedsiębiorców indywidualnych,
 • sporządzenie umów spółek,
 • przygotowanie dokumentacji spółki wymaganej przepisami kodeksu spółek handlowych,
 • obsługa prawno–formalna zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
 • sporządzanie i weryfikacje umów gospodarczych i kontraktów handlowych,
 • opiniowanie zagadnień budzących wątpliwości prawne, związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorców,
 • udział w postępowaniach upadłościowych i likwidacyjnych (zgłaszanie wierzytelności oraz zgłaszanie wniosków o upadłość i prowadzenie postępowania likwidacyjnego);

Prawo pracy

 • reprezentowanie pracowników oraz pracodawców przed sądem, m.in. w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy, odszkodowanie za niesłuszne rozwiązanie stosunku pracy, mobbing i dyskryminację, przywrócenie do pracy,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu wypadku przy pracy oraz roszczeń o zapłatę zaległego wynagrodzenia od pracodawcy, w tym zapłaty za pracę w godzinach nadliczbowych;

Prawo administracyjne

 • reprezentacja przed sądem oraz w stosunku do organów administracji rządowej i samorządowej,
 • sporządzenie odwołań, zażaleń oraz skarg, w tym skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.